Postani udomitelj

Imaš li otvoreno srce puno ljubavi, siguran i topao dom i želiš pomoći djetetu koje nema obitelj?

PRIHVATI IZAZOV I POSTANI UDOMITELJ!

Za više informacija obratite nam se s povjerenjem
Tel: 772-024, 772-036
e-mail: cssbuje@cssbuje.t-com.hr

Kupi čestitku i podrži sretno odrastanje

Toplina doma, obitelj na okupu, vesela druženja, miris kolača, pjesma, ukrasi i pokloni. Ne zaboravimo i tradiciju slanja čestitki. Bliže se božićni blagdani koji vesele sve, velike i male.

Poželite svojim kolegama i partnerima sretan Božić i uspješnu Novu godinu, te podržite rad Udruge SOS Dječje selo Hrvatska.

Kupnjom čestitki, koje su na svili naslikala djeca iz SOS Dječjih sela Lekenik i Ladimirevci, pomozite u stvaranju brižnog doma za svako dijete.

Božić je pravo vrijeme za radost pomaganja.

Izaberite jedan od četiri motiva e-čestitke, naručite paket tiskanih čestitki koji sadrži četiri motiva i pripadajuće kuverte ili izaberite unikatan motiv.

Barem na jedan dan uz pjesmu i veselje, opet budite dijete i prenesite najljepše želje!

Za narudžbu Božićnih čestitki molimo pošaljite upit na cestitke@sos-dsh.hr

Natječaj za Voditelj računovodstva

Ažurirano 16.12.2021. godine
Obavijest o rezultatima natječaja – voditelj računovodstva

Ažurirano: 09.12.2021.
Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto voditelja računovodstva: Obavijest o usmenom razgovoru – intervjuu

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (”Narodne novine”, broj 128/17, 47/18, 2/19, 123/19 i 66/20), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 61/18, 3/19), Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/1259, URBROJ: 524-08-01-01/5-21-2 od 28. listopada 2021. godine i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Buje, Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Buje raspisuje

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

1. Voditelj računovodstva – neodređeno puno radno vrijeme – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Uvjeti

– hrvatsko državljanstvo,
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja ili završen preddiplomski sveučilišni studij odnosno završen stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ekonomskog usmjerenja,
– 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima računovodstva
– položen vozački ispit B kategorije (aktivan vozač),
– poznavanje rada na računalu,
– nepostojanje zakonskih zapreka sukladno članku 213. Zakona o socijalnoj skrbi (”Narodne novine”, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17, 98/19, 64/20, 138/20).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
– presliku važeće osobne iskaznice,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome),
– dokaz o poznavanju rada na računalu,
– presliku važeće vozačke dozvole,
– dokaz o 1 (jednoj) godini radnog iskustva na poslovima računovodstva: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničnom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi /ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– uvjerenje da kandidat nije osuđen za kaznena djela ili prekršaj iz stavka 1. članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (”Narodne novine”, broj 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) te da se protiv njega pred nadležnim sudom ne vodi postupak iz stavka 1. podstavka 4. članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (”Narodne novine”, broj 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17, 98/19, 64/20, 138/20), ne starije od 30 dana,
– vlastoručno potpisana izjava o davanju izričite privole za prikupljanje osobnih podataka.

Radni odnos se zasniva na neodređeno puno radno vrijeme uz obvezni probni rok od 6 (šest) mjeseci.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19) isto ostvaruju pod jednakim uvjetima iz natječaja ali uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj prilažu i dokaze propisane člankom 103. navedenog Zakona, a koji su dostupni i na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na to pravo dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i dokaze o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor o radu, rješenje, potvrdu, odluku i slično).
Pisana prijava kandidata na natječaj i životopis moraju biti vlastoručno potpisani.
Ako kandidat/kinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog lista ili rodnog lista i slično).
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.
Natječajni postupak i usmeni razgovor s kandidatima provest će Komisija za provođenje natječajnog postupka. Kandidat koji ne pristupi usmenom razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj te se više neće razmatrati.
Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem usmenog razgovora.
Vrijeme i mjesto održavanja usmenog razgovora biti će objavljeno web-stranicama Centra za socijalnu skrb Buje i Oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Buje na adresi sjedišta Centra, Rudine 1, Buje u zakonskom roku.
Prijave na natječaj se podnose poštom (preporučenom pošiljkom) ili neposredno u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama Republike Hrvatske, na adresu: Centar za socijalnu skrb Buje, 52460 Buje, Rudine 1, s naznakom ”Prijava na natječaj – voditelj računovodstva“.
Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama Republike Hrvatske.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni na isti način i u istom roku.
Ovaj javni natječaj objavljuje se i na web-stranicama i oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Buje, putem web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Oglasne ploče Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Buje da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podatka.

Vezani dokument:
Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto voditelja računovodstva

Javni natječaj - diplomirani socijalni radnik/ca i čistačica

Ažurirano: 13.12.2021. godine
Obavijest o rezultatima natječaja – čistačica

Ažurirano: 10.12.2021.
Obavijest o rezultatima natječaja za prijem radnika na poslovima diplomiranog socijalnog radnika/ice

Ažurirano: 09.12.2021.
Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto čistačice: Obavijest o usmenom razgovoru – intervjuu

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Buje raspisuje

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

1. diplomirani socijalni radnik/ca – magistar/ra socijalnog rada – neodređeno puno radno vrijeme – 2 (dva/dvije) izvršitelja/ice

2. čistač/ica – završena osnovna škola – neodređeno nepuno radno vrijeme (polovica punog radnog vremena – 20 sati tjedno).

Uvjeti AD 1. diplomirani socijalni radnik/ca magistar/ra socijalnog rada

– hrvatsko državljanstvo,
– diplomirani socijalni radnik/ca VSS – VII. stupanj magistar/magistra socijalnog rada – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike,
– 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima socijalnog radnika u propisanom akademskom zvanju i stupnju,
– položen stručni ispit,
– položen vozački ispit B kategorije (aktivan vozač),
– poznavanje rada na računalu,
– poznavanje talijanskog jezika,
– nepostojanje zakonskih zapreka sukladno članku 213. Zakona o socijalnoj skrbi (”Narodne novine”, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17, 98/19, 64/20, 138/20).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
– presliku važeće osobne iskaznice,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome),
– presliku dokaza o položenom stručnom ispitu,
– dokaz o poznavanju rada na računalu,
– dokaz o poznavanju talijanskog jezika,
– presliku važeće vozačke dozvole,
– dokaz o 1 (jednoj) godini radnog iskustva na poslovima socijalnog radnika: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničnom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi /ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– uvjerenje da kandidat nije osuđen za kaznena djela ili prekršaj iz stavka 1. članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (”Narodne novine”, broj 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) te da se protiv njega pred nadležnim sudom ne vodi postupak iz stavka 1. podstavka 4. članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (”Narodne novine”, broj 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17, 98/19, 64/20, 138/20), ne starije od 30 dana,
– vlastoručno potpisana izjava o davanju izričite privole za prikupljanje osobnih podataka.

Radni odnos Ad 1. se zasniva na neodređeno puno radno vrijeme uz obvezni probni rok od 6 (šest) mjeseci.

Uvjeti AD 2. čistač/ica:

– hrvatsko državljanstvo,
– NSS – završena osnovna škola
– 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima čišćenja,
– položen vozački ispit B kategorije (aktivan vozač),
– nepostojanje zakonskih zapreka sukladno članku 213. Zakona o socijalnoj skrbi (”Narodne novine”, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17, 98/19, 64/20, 138/20).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
– presliku važeće osobne iskaznice,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe),
– presliku važeće vozačke dozvole,
– dokaz o 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima čišćenja: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničnom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi /ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, izjava dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potvrda, ugovor iz kojih je razvidno obavljanje poslova čistača/ice,
– uvjerenje da kandidat nije osuđen za kaznena djela ili prekršaj iz stavka 1. članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (”Narodne novine”, broj 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) te da se protiv njega pred nadležnim sudom ne vodi postupak iz stavka 1. podstavka 4. članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (”Narodne novine”, broj 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17, 98/19, 64/20, 138/20), ne starije od 30 dana,
– vlastoručno potpisana izjava o davanju izričite privole za prikupljanje osobnih podataka.

Radni odnos Ad 2. se zasniva na neodređeno nepuno radno vrijeme (polovica punog radnog vremena-20 sati tjedno) uz obvezni probni rok od 1 (jednog) mjeseca.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19) isto ostvaruju pod jednakim uvjetima iz natječaja ali uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj prilažu i dokaze propisane člankom 103. navedenog Zakona, a koji su dostupni i na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na to pravo dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i dokaze o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor o radu, rješenje, potvrdu, odluku i slično).
Pisana prijava kandidata na natječaj i životopis moraju biti vlastoručno potpisani.
Ako kandidat/kinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog lista ili rodnog lista i slično).
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.
Natječajni postupak i usmeni razgovor s kandidatima provest će Komisija za provođenje natječajnog postupka. Kandidat koji ne pristupi usmenom razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj te se više neće razmatrati.
Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem usmenog razgovora.
Vrijeme i mjesto održavanja usmenog razgovora biti će objavljeno najmanje 5 (pet) dana prije usmenog razgovora na web-stranicama Centra za socijalnu skrb Buje i Oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Buje na adresi sjedišta Centra, Rudine 1, Buje.
Prijave na natječaj se podnose poštom (preporučenom pošiljkom) ili neposredno u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama Republike Hrvatske, na adresu: Centar za socijalnu skrb Buje, 52460 Buje, Rudine 1, s naznakom ”Prijava na natječaj – socijalni radnik/ica” / „Prijava na natječaj – čistač/ica“.
Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama Republike Hrvatske.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni na isti način i u istom roku.
Ovaj javni natječaj objavljuje se i na web-stranicama i oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Buje, putem web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Oglasne ploče Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Buje da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podatka.

VEZANI DOKUMENT:
Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

SOS Dječje selo Hrvatska

SOS Dječje selo Hrvatska trenutno brine o 240 djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Naše mlade pratimo i nakon 18. godine, sve do osamostaljenja te zahvaljujući tome odrastaju u uspješne mlade osobe koje postaju uzor drugima – poput naše Kristine Ivanuš.

Takav rezultat ne bi bio moguć bez Kluba prijatelja. Za razliku od nepredvidivih jednokratnih donacija, mjesečne donacije pružaju nam stabilnost i omogućuju planiranje bez kojega je dugoročna skrb o djeci neizvediva.

Poveznica putem koje se možete dodatno informirati i pristupiti online obrascu za Klub prijatelja:
https://sos-dsh.hr/366

Donacija putem Kluba prijatelja je dobrovoljna, trajanje regulirate sami tj. možete nas podržavati onoliko dugo koliko želite. Ako imate pitanja, nejasnoća ili Vam više odgovara trajni nalog, slobodno me kontaktirajte pa ću Vam poslati potrebne podatke.

Bit će nam drago ako nam se pridružite i pomognete u stvaranju bolje budućnosti naše djece!

Informacije o SOS Dječjem selu Hrvatska ZAJEDNO ZA BEZBRIŽNO I SRETNO DJETINSTVO

Nagrada za promicanje prava djeteta

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2021. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, na temelju članka 8. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine broj: 96/03 i 33/05), poziva:

– fizičke i

– pravne osobe

da predlože kandidate za:

1. Godišnju nagradu

2. Nagradu za životno djelo.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca, ako je to ostvarenje rezultat njihovog zajedničkog .

Poveznica na Natječaj: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8325508.html