Javni poziv za za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama

Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je po obavijesti Vijeća Europe, objavilo Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).

GREVIO je skupina neovisnih stručnjaka koja prati provedbu Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Pozivamo zainteresirane osobe da podnesu prijavu za kandidaturu za prijedlog kandidata iz Republike Hrvatske.

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu, u Večernjem listu te u Narodnim novinama (br: 121/22) svi od 19. listopada 2022. te je otvoren do 3. studenog 2022.

Poveznica na Ministarstvo
Poveznica na Narodne novine

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2022. godini

Republika Hrvatska svake godine u povodu Svjetskog dana djeteta koji se obilježava 20. studenog na dan prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, dodjeljuje nagrade za promicanje prava djeteta. Postupak dodjele nagrada je uređen Zakonom o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, bro:j 96/03 i 33/05).

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos u promicanju prava djeteta. Godišnje nagrade se dodjeljuju pojedincima i/ili grupi pojedinaca za najznačajnija ostvarenja na različitim područjima prava djeteta u protekloj godini.

Kandidate za nagradu mogu predložiti pravne i fizičke osobe.

Ministarstvo je 7. listopada 2022. objavilo Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2022. godini, u Narodnim novinama, Jutamjem listu te Večemjem listu, kao i na mrežnoj stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Vezani dokument:

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2022. godini

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – diplomirani socijalni radnik/ca

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Buje raspisuje Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto diplomirani socijalni radnik/ca – magistar/ra socijalnog rada – neodređeno puno radno vrijeme – 2 (dva) izvršitelj/ica

Vezani dokument:

Javni natječaj

Ažurirano 09.11.2022.
Obavijest o rezultatima natječaja

Javni natječaj za diplomirani socijalni radnik/ca

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Buje raspisuje Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

1. diplomirani socijalni radnik/ca – magistar/ra socijalnog rada – neodređeno puno radno vrijeme – 2 (dva) izvršitelj/ica

Uvjeti AD 1. diplomirani socijalni radnik/ca magistar/ra socijalnog rada
– hrvatsko državljanstvo,
– diplomirani socijalni radnik/ca VSS – VII. stupanj magistar/magistra socijalnog rada – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike,
– 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima socijalnog radnika u propisanom akademskom zvanju i stupnju,
– priznato pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada,
– položen stručni ispit za socijalnog radnika,
– položen vozački ispit B kategorije (aktivan vozač),
– poznavanje rada na računalu,
– poznavanje talijanskog jezika,
– nepostojanje zakonskih zapreka sukladno članku 261. Zakona o socijalnoj skrbi (”Narodne novine”, broj 18/22).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
– presliku važeće osobne iskaznice,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome),
– presliku dokaza o položenom stručnom ispitu za socijalnog radnika,
– dokaz o priznatom pravu na obavljanje djelatnosti socijalnog rada (preslika),
– dokaz o poznavanju rada na računalu,
– dokaz o poznavanju talijanskog jezika,
– presliku važeće vozačke dozvole,
– dokaz o 1 (jednoj) godini radnog iskustva na poslovima socijalnog radnika: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničnom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi /ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– uvjerenje da kandidat nije osuđen za kaznena djela ili prekršaj iz stavka 1. članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (”Narodne novine”, broj 18/22) te da se protiv njega pred nadležnim sudom ne vodi postupak iz stavka 1. podstavka 4. članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (”Narodne novine”, broj 18/22), ne starije od 30 dana,
– vlastoručno potpisana izjava o davanju izričite privole za prikupljanje osobnih podataka.

Radni odnos se zasniva na neodređeno puno radno vrijeme uz obvezni probni rok od 6 (šest) mjeseci.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19) isto ostvaruju pod jednakim uvjetima iz natječaja ali uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj prilažu i dokaze propisane člankom 103. navedenog Zakona, a koji su dostupni i na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na to pravo dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaj, kao i dokaze o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor o radu, rješenje, potvrdu, odluku i slično).

Pisana prijava kandidata na natječaj i životopis moraju biti vlastoručno potpisani.

Ako kandidat/kinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog lista ili rodnog lista i slično).
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Natječajni postupak i usmeni razgovor s kandidatima provest će Komisija za provođenje natječajnog postupka. Kandidat koji ne pristupi usmenom razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj te se više neće razmatrati.
Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem usmenog razgovora.

Vrijeme i mjesto održavanja usmenog razgovora biti će objavljeno na web-stranicama Centra za socijalnu skrb Buje i Oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Buje na adresi sjedišta Centra, Rudine 1, Buje u zakonskom roku.
Prijave na natječaj se podnose poštom (preporučenom pošiljkom) ili neposredno u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama Republike Hrvatske, na adresu: Centar za socijalnu skrb Buje, 52460 Buje, Rudine 1, s naznakom ”Prijava na natječaj – socijalni radnik/ica”.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama Republike Hrvatske.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni na isti način i u istom roku.

Ovaj javni natječaj objavljuje se i na web-stranicama i oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Buje, putem web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Oglasne ploče Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Buje da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podatka.

Vezani dokument:
Javni natječaj za radno mjesto diplomirani socijalni radnik/ca

Ažurirano 18.07.2022. godine:
Obavijest o rezultatima javnog natječaja za radno mjesto diplomirani socijalni radnik/ca

 

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu pravovremenu dokumentaciju te ispunjavaju sve uvjete natječaja objavljenog 18. veljače 2022. godine, a koji su dobili poziv o istome od strane ovog Centra za socijalnu skrb, da će se u prostorijama Centra za socijalnu skrb Buje, Buje, Rudine 1, održati usmeni razgovor — intervju sukladno terminima navedenima u dostavljenim pozivima.

Kandidat koji ne pristupi usmenom razgovoru — intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj te se više neće razmatrati. Po dolasku kandidata u prostorijama Centra biti će zatraženo predočenje osobne iskaznice ili druge odgovarajuće isprave radi utvrdivanja identiteta.

Vezani dokument:
Obavijest o usmenom razgovoru – intervjuu

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju te ispunjavaju sve uvjete natječaja objavljenog 18. veljače 2022. godine, a koji su, dobili poziv o istome od strane ovog Centra za socijalnu skrb, da će se u prostorijama Centra za socijalnu skrb Buje, Buje, Rudine 1, održati usmeni razgovor — intervju sukladno terminima navedenima u dostavljenim pozivima.

Kandidat koji ne pristupi usmenom razgovoru — intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj te se više neće razmatrati. Po dolasku kandidata u prostorijama Centra biti će zatraženo predočenje osobne iskaznice ili druge odgovarajuće isprave radi utvrdivanja identiteta.

Vezani dokument:
Obavijest o usmenom razgovoru – intervjuu

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Buje raspisuje Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesta:

1. diplomirani socijalni radnik/ca – magistar/ra socijalnog rada – neodređeno puno radno vrijeme – 1 (jedan) izvršitelj/ica

2. diplomirani pravnik/ca – magistar/ra prava neodređeno puno radno vrijeme – 1 (jedan) izvršitelj/ica

3. blagajnik/ica – likvidator/ica – neodređeno puno radno vrijeme – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Uvjeti AD 1. diplomirani socijalni radnik/ca magistar/ra socijalnog rada i AD 2. diplomirani pravnik/ca – magistar/ra prava:
– diplomirani socijalni radnik/ca VSS – VII. stupanj magistar/magistra socijalnog rada – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike,
– diplomirani pravnik/ica – magistar/magistra prava (VII/I – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava);
– položen stručni ispit za socijalnog radnika,
– položen stručni, državni ili pravosudni ispit za pravnika (…).

Uvjeti AD 3. Blagajnik/ica – likvidator/ica:
– SSS – ekonomskog smjera,
– 1 (jedna) godina radnog iskustva (…).

Detaljnije u vezanom dokumentu – Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Ažurirano: 05.04.2022.

– Odluka o ne izboru kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika/ce magistra socijalnog rada
– Javni natječaj za prijem radnika na poslove blagajnika/ice-likvidatora/ice – obavijest o rezultatima natječaja

Ažurirano: 07.04.2022.

Obavijest o rezultatima – Javni natječaj za prijem radnika na poslove diplomiranog pravnika/ice — magistra/e prava

Javni poziv GREVIO

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu od 8. veljače 2022., u Večernjem listu od 9. veljače 2022. te u Narodnim novinama (br: 18/22.) od 9. veljače 2022., oglasni dio-objave

Otvoren je u trajanju 15 dana odnosno do 24. veljače 2022. godine.

POVEZNICA:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8331701.html

Poziv za roditelje, stručnjake, djecu i mlade

Udruga Pragma iz Zagreba poziva na niz događanja – za roditelje, stručnjake, djecu i mlade:

– povodom Svjetskog dana radija u ponedjeljak 14. 2. 2022. od 12 sati se družimo online s temom “Volim radio – istine i laži u medijskom prostoru (i zašto vjerujem radiju)”. S hrvatskim radijskim novinarima razgovaramo otvoreno, iskreno, bez uljepšavanja – baš onako kako to najbolje znaju naši radijski novinari. Saznajte zašto radiju raste popularnost i koji se laži treba paziti u medijskom prostoru. I želimo vam sretan blagdan sv. Valentina. Prijave za razgovor na: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIud-CuqjwpH93AalJnU0G3mt-gTJxpEVm9, a možete nas pratiti i na Facebook stranici: www.facebook.com/udrugapragma.

– povodom Dana socijalne pravde organiziramo u petak 18. 2. 2022. od 17 sati raspravu s temom: “Konformizam, patnja, pravda i empatija – i zašto su promjene moguće?”. Registracija i više informacija na: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwuf-6vpjwiG9Hio-A8CWhuMKdD_E-mkXrQ.

– u programu “Podrška obitelji u zajednici” nastavljamo s ciklusom edukacija, ove godine pod nazivom „Naša su srca velika k​’o kuća“. Obuhvatit ćemo deset odgojnih, psihosocijalnih i medijskih (životno važnih) tema koje su oblikovane temeljem preporuka roditelja i stručnjaka, ali i djece i mladih. Prve edukacije započinju u utorak 22. 2. 2022. (pet susreta po dvije teme). Obvezna prijavnica: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMld-CpqDosE9Ue6M_Hav7NOZ5m-kPAeQvJ. Informacije na: https://fb.me/e/24rVYYMiz.

– nastavljamo s dodjelom “Godišnje nagrade za novinarske radove koji promiču vrijednosti obrazovanja”.

Vidimo se uskoro!

Vezani dokumenti:
Poziv: „Digitalno obrazovanje u Hrvatskoj“
Plakat “Dogovorom kuću gradimo.”

Pridržavanje mjera propisanih uslijed pandemije Covida

Centar za socijalnu skrb, kao ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska u redovnom obavljanju svoje djelatnosti dužna se je pridržavati mjera propisanih uslijed pandemije Covida. Sukladno tim mjerama u prostorije Centra za socijalnu skrb mogu ući samo one osobe koje imaju valjane Covid potvrde, uz obavezno nošenje maske i na ulasku će proći preventivnu provjeru visine tjelesne temperature, a u svrhu prevencije, suzbijanja i ranog prepoznavanja simptoma koji mogu upućivati na Covid.

Detaljnije o svim propisanim mjerama možete naći na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na slijedećoj poveznici https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/