• Rješava se u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko-pravne zaštite djece i mladih,
 • Provodi postupke vezane za brak i ostale obiteljske sudske postupke u svezi ostvarivanja roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djecom,
 • Provodi postupak posvojenja,
 • Poduzima potrebne radnje za zaštitu imovinskih prava i interesa maloljetne djece, te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima koji se odnose na obiteljsko- pravnu zaštitu,
 • Rješava u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji djece bez roditelja, djece koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djece i mlađih punoljetnih osoba s problemima u ponašanju, djece i mladih s teškoćama u razvoju, djece i mladih ovisnih o drogama, alkoholu i drugim oblicima ovisnosti, djece i mladih žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima,
 • Rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi i drugim pravima u skladu s posebnim propisima za djecu s teškoćama u razvoju,
 • Obavlja prevenciju, detekciju i dijagnostiku djece i mladih s problemima u ponašanju,
 • Provodi mjere obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite, te daje podatke, mišljenja prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na kaznenopravnu zaštitu djece i mladih s problemima u ponašanju,
 • Poduzima potrebne radnje prije upućivanja djece s teškoćama u razvoju na Jedinstveno tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuju vrstu i stupanj oštećenja- bolesti,
 • Provodi postupke udomiteljstva djece, prati prilike udomljenih korisnika i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima,
 • Sudjeluje u postupcima za ostvarenje prava na privremeno uzdržavanje,
 • Rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi i drugim pravima u skladu s posebnim propisima za djecu s teškoćama u razvoju- doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, skrb izvan vlastite obitelji, osposobljavanje za samostalni život i rad, utvrđivanje statusa roditelja njegovatelja,
 • Provodi postupak obaveznog savjetovanja prije razvoda braka,
 • Provodi postupak po prijavi za nasilje u obitelji između bračnih/izvanbračnih partnera, i u svim slučajevima kad su prisutna djeca/dijete.

Poslove obavljaju: