Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

  • Može se odobriti samcu ili kućanstvu koje nema sredstava za uzdržavanje, a nije ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodom od imovine ili na drugi način.
  • Zajamčena minimalna naknada isplaćuje se svaki mjesec na temelju rješenja centra za socijalnu skrb i traje dok ne nastupe promjene koje utječu na ostvarivanje prava.
  • Visina zajamčene minimalne naknade određuje se u postotku osnovice za izračun prava iz sustava socijalne skrbi, za svakog pojedinog korisnika, odnosno svakog člana kućanstva prema njegovoj životnoj dobi, socioekonomskom, zdravstvenom i radnom statusu.
  • Ako je riječ o kućanstvu, pripadajući iznosi osnovice određeni za svakog člana se zbrajaju i utvrđuje se ukupni iznos naknade, koji se isplaćuje predstavniku kućanstva.
  • Centar za socijalnu skrb će utvrditi plan aktivnosti s korisnikom i u slučaju promjena donijeti odluku o novom iznosu ili prestanku prava.
  • Centar za socijalnu skrb dužan je pratiti prilike korisnika i u slučaju promjene donijeti novu odluku, a korisnik je dužan odmah izvijestiti centar o svim promjenama koje utječu na ostvarivanje prava.